+32 (0)51 545 575

ALGEMENE VOORWAARDEN MULTI BAZAR NV

De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen alvorens een internetbestelling te plaatsen. Op elke pagina staat daarom vermeld, dat er vanuit gegaan wordt dat de algemene voorwaarden gekend zijn en dus ook aanvaard worden.

1.       Identificatie van de verkoper

NV Multi Bazar verder vermeld als Multi Bazar
Brugsesteenweg 201, 8740 Pittem (België)
BTW BE 0447 077 057
TEL: 0031 (0) 51 46 78 53
FAX: 0031 (0) 51 46 78 25
e-mail: info@multibazar.be

2.       Algemeenheden en definities

De vermelde voorwaarden zijn de enige geldige voorwaarden. Multi Bazar kan ten allen tijde veranderingen aanbrengen aan deze algemene voorwaarden. De lopende bestellingen worden echter wel afgehandeld met de verkoopsvoorwaarden, die op dat moment van toepassing waren.

Multi Bazar is uitsluitend actief in België en Nederland. Wij kunnen daarom enkel uw bestelling aanvaarden, wanneer het leveringsadres in België/Nederland gelegen is.

Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht.

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

Door het gebruik van de website van Multi Bazar en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website.

3.       Totstandkoming overeenkomst

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad bij Multi Bazar strekt. Leveringstijden kunnen dan ook uitzonderlijk afwijken, wanneer onvoorziene stockbreuk zich voordoet. Multi Bazar behoudt zich het recht voor om bestellingen aan te passen aan de juiste toepasselijke prijs of eenzijdig te annuleren wanneer blijkt dat de prijsaanduidingen en/of de productomschrijvingen van (een) product(en) en eventuele gecombineerde opties op de website ingevolge een technische of menselijke tekortkoming foutief aangeduid zouden zijn.

Wanneer Multi Bazar een offerte opmaakt op naam, dan zijn de prijzen en voorwaarden 2 weken geldig. Tenzij dit anders vermeld wordt op de offerte. Multi Bazar behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Wanneer Multi Bazar merkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weder wil verkopen, dan kan Multi Bazar deze bestelling weigeren.

Koper en Multi Bazar komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Multi Bazar gelden hierbij,  voor zover de wet dat toelaat, als vermoeden van bewijs.

4.       Eigendomsoverdracht

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de in bezit name van de goederen.

5.       Prijzen

Alle prijzen uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW, Recupel, Auvibel, BEBAT en reprobel. Speciale aanbiedingen zijn zolang geldig als vermeld op de webshop. De koper kan op geen enkel moment beroep doen op een weergave/printscreen van de website, wanneer deze afwijkt van de live omgeving.

De klant betaalt telkens de prijs voor het product die op het moment van de bestelling van kracht was.

De koper is de prijs verschuldigd die Multi Bazar in haar bestiging van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke manipulatiefouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Multi Bazar worden gecorrigeerd.

6.       Betaling

De klant kan zijn bestelling betalen:

6.1.    Rechtstreeks op de webshop in een uiterst streng beveiligde omgeving (SSL secure + OGONE betalingsmodule). Hij kan hiermee gebruik maken van VISA, MasterCard, Mister Cash, Pin-betaling (Nederland) en BCC (België).

6.2.    Om  een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste balk van uw browser. Of aan de melding HTTPS ipv http

6.3.    Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-) gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens verplichting, heeft moeten maken.

7.       Levering en Leveringstijd

Bestellingen worden zo snel mogelijk geleverd. Multi Bazar streeft er naar om binnen de 2 werkdagen te leveren. Echter wordt de levering door een derde partij gedaan en kan Multi Bazar niet instaan voor eventuele vertragingen. De uiterste leveringstermijn is dertig dagen, tenzij de klant na telefonisch of elektronisch contact akkoord gaat met een andere leveringstermijn. Dit kan, indien het product niet op voorraad is en Multi Bazar naar de klant toe een voorstel uitwerkt. De vermelde levertijd bij de productfiche is een indicatie en rechtstreeks gekoppeld aan de voorraad van Multi Bazar. Zo zal er steeds vermeld worden ‘uit voorraad leverbaar’ wanneer het product bij Multi Bazar op voorraad is. Wanneer dit niet het geval is zal er een benaderende periode weergegeven worden. Dit gaat samen met de afspraken die met de zakenpartners van Multi Bazar werden gemaakt. Wanneer deze hun afspraak niet nakomen, kan Multi Bazar hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Vertragingen in de levering worden binnen de dag gemeld aan de klant.

Indien de levering in gedeelten geschiedt (bijvoorbeeld wanneer slechts een aantal maar niet alle bestelde producten op voorraad zijn), dan heeft Multi Bazar het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

Grote producten worden door de eigen dienst van Multi Bazar geleverd. Hierbij zal de prijs variabel bepaald worden volgens de afstand van de winkels. Multi Bazar levert tot aan de deur van de klant. Wanneer het gaat over een appartementsblok, dan levert Multi Bazar tot aan de ingang van het appartementsblok. Indien de goederen toch verder gebracht moeten worden, kan hiervoor een bijdrage aangerekend worden aan de klant.

8.       Afhaling van een ‘Order and collect’ bestelling

Bij het plaatsen van een bestelling in het Order&Collect principe, zal de klant nog een bevestigingsmail ontvangen waar en wanneer hij/zij de producten kan komen afhalen. Wanneer de klant vroeger de producten komt afhalen, dan kan Multi Bazar niet instaan voor de wachttijden. Tevens bestaat de mogelijkheid dat het product dan zelfs nog niet voorradig is in de desbetreffende winkel. Ook hier zal de klant binnen de dag melding krijgen als het product klaarstaat, niet voorradig is.

9.       Gebreken en klachttermijn

Voor klachten in verband met zijn bestelling, kan de koper terecht bij de Multi Bazar webshop op het nummer: 051/467853 (van maandag tot vrijdag 8u30 – 12u en 13u00 tot 18u30)

De koper is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de koper. Multi Bazar is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper onder derden op te slaan en, op verzoek en kosten van de Koper, aan de Koper terug te zenden.

10.   Recht van verzaking en ruiling

“De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van dienstenovereenkomst.”

Van dit verzakingsrecht zijn uitgezonderd software, CD-roms of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling verbroken is of software waarvoor een bindende productregistratie is uitgevoerd. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Alle meegezonden verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. De retourzending dient te gebeuren per post of via aflevering in 1 van onze winkels.

Multi Bazar is niet aansprakelijk voor enige schade – diefstal of verlies, daaronder begrepen die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

Overeenkomstig artikel 47,§4,2° W.M.P.C kan de Consument Koper geen verzakingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de Koper zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.

Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek van de Koper kan het product ook worden bezorgd.

Ieder product dat in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat is  en waarvan de verpakking ongeopend en onbeschadigd is, kan geruild worden in 1 van de winkels van Multi Bazar binnen een termijn van 14 dagen, mits voorleggen van het origineel aankoopbewijs.

Voorbeeldbrief herroepingsrecht: Open Hier

11.   Garantie en aansprakelijkheid

De garantie van de geleverde producten door Multi Bazar, is zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Producten die een gebrek vertonen binnen de garantieperiode dienen aangeboden te worden in 1 van onze vestigingen met bewijs van aankoop. Ophalen van defecte goederen kan mits betaling van transportkosten.

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen

  • Indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd
  • Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet van toestemming van Multi Bazar of de fabrikant zijn verricht
  • Indien de originele faktuur niet kan worden voorgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt
  • Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik
  • Indien de beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

Wanneer een artikel vanwege bovenstaande redenen opgezonden wordt naar Multi Bazar, dan is Multi Bazar genoodzaakt om de gemaakte onderzoekskosten door te rekenen aan de klant.

12.   Overmacht

In geval van overmacht kan Multi Bazar zijn verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhindert. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.