Algemene voorwaarden Multi Bazar nv

BELANGRIJK: alvorens een aankoop te kunnen doen, dienen klanten de algemene voorwaarden gelezen en goedgekeurd te hebben. Voor klanten die een account aanmaken op deze webshop, wordt eenmalig gevraagd deze algemene voorwaarden te lezen en goed te keuren. Klanten die geen account hebben maar toch iets wensen te kopen, dienen voor elke aankoop deze algemene voorwaarden te lezen en goed te keuren. Dit wordt gevraagd op de bestelpagina, alvorens men kan overgaan tot betalen.

Artikel 1 - Identificatie van de verkoper

Multi Bazar nv (verder vermeld als Multi Bazar)
Brugsesteenweg 201, 8740 Pittem (België)
BTW: BE 0447 077 057
TEL: 0032 (0)51 467 853
FAX: 0032 (0)51 467 825
E-mail:

Artikel 2 - Algemeenheden en definities

De op deze website vermelde voorwaarden zijn de enige geldige voorwaarden. Multi Bazar kan te allen tijde veranderingen aanbrengen in deze algemene voorwaarden. Lopende bestellingen worden echter wel steeds afgehandeld onder de voorwaarden die op het moment van aankoop van toepassing waren. De laatst gewijzigde datum van de voorwaarden is steeds terug te vinden onderaan deze pagina.

Multi Bazar is een Belgische onderneming met twee fysieke winkels in België (Pittem en Izegem). Om online aankopen te verzenden, doet Multi Bazar beroep op een verzendfirma. De meeste* producten kunnen geleverd worden in België, Nederland, Polen, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk. De kosten die hiervoor in rekening gebracht worden, zullen steeds vermeld staan op de afrekenpagina.

Elk geschil is onderworpen aan het Belgisch recht.

Multi Bazar is sinds 2019 lid van ‘BeCommerce’ en draagt het BeCommerce kwaliteitslabel. Dit betekent dat Multi Bazar de BeCommerce gedragscode onderschijft en naleeft.

Naast op de website vermelde algemene voorwaarden kunnen – indien nadrukkelijk aangegeven – aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in den beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders bepaald.

Door het plaatsen van een bestelling of het aankopen van een product, aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die vermeld staan op de website.

*De zogenaamde ‘kleine pakjes’ kunnen in bovenstaande landen geleverd worden. De grote pakjes worden met een eigen dienst geleverd en kunnen enkel in België en Nederland geleverd worden. Voor een overzicht

Artikel 3 - Prijzen, promoties en aanbod

3.1. Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn inclusief BTW, Recupel, Auvibel, BEBAT en Reprobel. Speciale aanbiedingen zijn geldig zolang als vermeld op de webshop. De koper kan op geen enkel moment beroep doen op een weergave/printscreen van de website wanneer deze afwijkt van de live omgeving.

De klant betaalt telkens de prijs voor het product die op het moment van de bestelling van kracht was. De koper is de prijs verschuldigd die Multi Bazar in haar bevestiging van deze voorwaarden aan hem/haar heeft medegedeeld. Multi Bazar behoudt zich het recht voor om de prijs van bestellingen in uitzonderlijke gevallen na de totstandkoming van de overeenkomst nog aan te passen aan de juiste prijs wanneer de prijs ingevolge een technische of menselijke tekortkoming foutief aangeduid zou zijn.

De prijs van een geplaatste bestelling zal nooit zonder reden verhoogd worden. Wanneer toch een van bovenstaande fouten vastgesteld wordt, wordt de klant op de hoogte gebracht van die fout. Deze heeft dan de kans om de bestelling alsnog te aanvaarden, of om deze kosteloos te annuleren.

3.2. Promoties

De klant kan enkel beroep doen op promoties in de periode dat die bepaalde promotie loopt. Tijdens die periode zal de promotie geafficheerd staan op de webshop bij de desbetreffende producten.

3.3. Aanbod

Het productaanbod is geldig zolang de voorraad bij Multi Bazar strekt. Leveringstijden kunnen dan ook uitzonderlijk afwijken wanneer onvoorziene stockbreuk zich voordoet. Multi Bazar behoudt zich het recht voor om bestellingen aan te passen of eenzijdig te annuleren wanneer blijkt dat de aanbod- en/of productomschrijvingen van (een) product(en) en eventuele gecombineerde opties op de website ingevolge een technische of menselijke tekortkoming foutief aangeduid zouden zijn.

Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel. Bij vragen of twijfel over bepaalde producten, gelieve eerst contact op te nemen met de klantendienst alvorens over te gaan tot een aankoop. Dit kan telefonisch (0032 (0)51/46.78.53) of via mail ([email protected]).

Prijzen op de webshop zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Multi Bazar doet er alles aan om het aanbod en diens productbeschrijvingen up-to-date te houden. Om misverstanden te vermijden, wordt de klant gevraagd om contact op te nemen met de klantendienst wanneer hij/zij extra informatie wenst over het product. Dit kan telefonisch (0032 (0)51/46.78.53) of via mail ([email protected]).

Artikel 4 - Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Wanneer Multi Bazar een offerte opmaakt op naam, dan zijn de prijzen en voorwaarden 14 dagen geldig – tenzij anders vermeld op de offerte. Zonder het aanvaarden van deze overeenkomst, vervalt de offerte na de periode van 14 dagen.

Indien de consument de overeenkomst langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Multi Bazar de ontvangst en de aanvaarding wederom via elektronische weg. Zolang deze aanvaarding niet werd bevestigd door Multi Bazar, kan de klant alsnog beslissen om de overeenkomst te ontbinden. De koper en Multi Bazar komen dus uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van de overeenkomst. De elektronische bestanden van Multi Bazar gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als vermoeden van bewijs.

Multi Bazar houdt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren.

Verder houdt Multi Bazar zich het recht om in volgende gevallen de uitvoering van de bestelling te weigeren:

  • Bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant.
  • Wanneer redelijkerwijze aangenomen kan worden dat de klant de intentie heeft om de artikelen weder te verkopen.
  • Bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel.
  • Bij vaststelling van een ongeldig aanbod.
  • Bij overmacht (zie artikel 12)

Artikel 5 - Eigendomsoverdracht

In afwijking van  art. 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen de exclusieve eigendom van Multi Bazar tot de gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de in bezit name van de goederen.

Artikel 6 - Betaling

De klant kan zijn/haar bestelling rechtstreeks betalen op de webshop in een uiterst streng beveiligde omgeving (SSL secure + OGONE betalingsmodule). Er kan betaald worden met VISA, MasterCard, Mister Cash, Pin-betaling (Nederland) en BCC (België). Indien u kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw rekening gedebiteerd.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld in een met SSL-technologie beveiligde omgeving. Om met SSL te betalen heeft de koper geen speciale software nodig. Een veilige SSL-verbinding kan herkend worden aan het “slotje” in de onderste balk van de browser, of aan de melding ‘https://’ in plaats van ‘http://’.

Alle (buiten-)gerechtelijke kosten die Multi Bazar heeft moeten maken, van welke aard dan ook, ten gevolge van de niet-nakoming door de koper van diens verplichting, worden ten laste gelegd bij de koper.

Artikel 7 - Levering en leveringstijd

Multi Bazar doet zijn uiterste best om bestellingen zo spoedig mogelijk te leveren. Er wordt ernaar gestreefd om pakjes binnen de 2 werkdagen te leveren. Er wordt echter beroep gedaan op een externe koerierdienst waardoor Multi Bazar niet kan instaan voor eventuele vertragingen. De uiterste leveringstermijn bedraagt 30 dagen, tenzij de klant na telefonisch of elektronisch contact akkoord is gegaan met een andere leveringstermijn.

Indien de vooraf meegedeelde leveringstermijn overschreden wordt, wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht en kan deze indien gewenst de bestelling kostenloos annuleren.

Indien een product niet meer op voorraad is, kan een voorstel uitgewerkt worden met de klant om het product alsnog aan te kopen. Hier zal een benaderde periode meegegeven waarbinnen het product geleverd kan worden. Dit wordt bepaald op basis van afspraken die met de zakenpartners van Multi Bazar werden gemaakt. Wanneer deze zakenpartners hun afspraken niet nakomen, kan Multi Bazar hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Zoals hierboven vermeld, variëren de leverings- of verzendkosten van product tot product. Deze kosten worden steeds meegedeeld voor het bevestigen van de aankoop.

Grote pakketten worden – indien gewenst – door de eigen dienst van Multi Bazar geleverd. De prijs van de verzend- en leveringskosten is hier afhankelijk van leveradres. Een benadering van de prijzen, zijn hier te vinden. Let wel dat deze lijst niet volledig sluitend is. Om zeker te zijn van de verzend- en leverkosten van grote pakketten, wordt best contact opgenomen met de klantendienst. Dit kan telefonisch (0032 (0)51/46.78.53) of via mail ([email protected]). Multi Bazar levert tot aan de deur van de klant. Wanneer het opgegeven adres zich in een appartementsblok bevindt, levert Multi Bazar tot aan de ingang van het appartementsgebouw. Indien de goederen toch verder gebracht wensen te worden, kan hiervoor een nader te bepalen bijdrage aangerekend worden. De klant staat zelf in voor elke verder (ver)plaatsing en voor de aansluiting en montage.

Multi Bazar behoudt zich het recht om updates te sturen omtrent de geplaatste bestelling.

Artikel 8 - Afhaling van een ‘Order and Collect’-bestelling

Bij het plaatsen van een bestelling onder het ‘Order & Collect’-principe, zal de koper een bevestigingsmail toegestuurd krijgen in welke winkel en wanneer de bestelling kan afgehaald worden. Indien de koper de producten vroeger komt ophalen, kan Multi Bazar niet instaan voor de wachttijden. Tevens bestaat de kans dat het product nog niet voorradig is in de desbetreffende winkel. Er wordt dus best gewacht op de bevestigingsmail om het product te komen ophalen. Wanneer het product effectief klaarstaat wordt nogmaals een mail gestuurd als bevestiging.

Artikel 9 - Gebreken en Klachttermijn

Voor klachten in verband met de bestelling kan de koper terecht bij de klantendienst van Multi Bazar op het nummer 0032 (0)51/46.78.53 (maandag: 13u-18u30, van dinsdag tot vrijdag: 8u30-18u30, zaterdag: 8u30-18u, zondag: 9u-13u).

Bij ontvangst van de bestelling dienen de producten nauwkeurig bekeken en geïnspecteerd te worden om eventuele schade op te merken. In geval van klachten over de goederen, dient de koper binnen de 2 werkdagen deze klachten via mail te melden ([email protected]). In de mail dient duidelijk omschreven te worden wat de klachten zijn en er dienen foto’s van de schade alsook van de verpakking meegestuurd te worden. Wanneer er bij ontvangst van het pakket duidelijke sporen van schade op te merken zijn, moet de klant het pakje weigeren en onmiddellijk terug meegegeven met de bezorger.

De koper is – op de hieronder beschreven regeling omtrent inruilrecht na – niet gerechtigd producten terug te zenden indien er geen gemotiveerde klachten bestaan. Geschiedt dit zonder enige geldige reden toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de koper. Multi Bazar is in dat geval vrij om de producten voor de rekening en het risico van de koper onder derden op te slaan en, op verzoek en kosten van de koper, aan de koper terug te zenden.

Klachten kunnen ook online ingediend worden bij de Europese Commissie d.m.v. het ODR platform.

Artikel 10 - Recht van verzaking en ruiling

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij/zij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van dienstenovereenkomst.

Van dit verzakingsrecht zijn uitgezonderd software, CD-roms of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling verbroken is of software waarvoor een bindende productregistratie is uitgevoerd. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Alle meegezonden verpakkingsmaterialen dienen bij de retourzending gevoegd te worden. De retourzending dient te gebeuren per post of via aflevering in 1 van onze winkels.

Multi Bazar is niet aansprakelijk voor enige schade – diefstal of verlies daaronder begrepen – die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

Overeenkomstig wetboek economisch recht boek 6 kan de consument koper geen verzakingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de koper zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.

Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen, wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van de koper welke verplicht is zijn/haar eigendom binnen de 14 dagen af te halen. Op verzoek en kosten van de koper kan het product ook worden bezorgd.

Ieder product dat in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat is en waarvan de verpakking onbeschadigd is, kan geruild worden in 1 van de winkels van Multi Bazar binnen een termijn van 14 kalenderdagen, mits voorlegging van het origineel aankoopbewijs.

De terugbetaling zal gebeuren binnen een maximale termijn van 14 dagen te rekenen vanaf de datum dat de winkel de herroepen goederen terug ontvangen heeft in de staat zoals vermeld in dit artikel en op dezelfde manier als waarop de goederen oorspronkelijk betaald werden.

Voorbeeldbrief herroepingsrecht: Open hier

Multi Bazar probeert ten allen tijde een goede service te geven aan zijn klanten. Onderstaande contactgegevens zijn beschikbaar op maandag van 13u-18u30, op dinsdag tot vrijdag van 8u30 tot 18u30. Zaterdag van 8u30 – 18u. Zondag zijn we bereikbaar van 9u tot 12u.

Gebreken en klachttermijn
Voor service en herstellingen kan de koper terecht bij de Multi Bazar webshop op het nummer: 051/545575 (maandag: 13u-18u30, van dinsdag tot vrijdag: 8u30 tot 18u30, zaterdag: 8u30-18u, zondag: 9u-13u). Producten die defect zijn en hersteld moeten worden, kunnen binnengebracht worden in 1 van onze filialen.

Artikel 11 - Garantie en aansprakelijkheid

De garantie van de geleverde producten door Multi Bazar is zoals wettelijke garantie. Producten die een gebrek vertonen binnen de garantieperiode dienen aangeboden te worden in 1 van onze vestigingen met bewijs van aankoop. Het laten ophalen van defecte goederen kan mits betaling van transportkosten.

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen

  • Indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd.
  • Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet van toestemming van Multi Bazar of de fabrikant zijn verricht.
  • Indien het bewijs van aankoop niet kan worden voorgelegd.
  • Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik.
  • Indien de beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

Wanneer een artikel vanwege bovenstaande redenen opgezonden wordt naar Multi Bazar, dan is Multi Bazar genoodzaakt om de gemaakte onderzoekskosten door te rekenen aan de klant.

Artikel 12 - Overmacht

In geval van overmacht kan Multi Bazar zijn verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan: elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 13 - Namaak

De ondernemer biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website https://www.eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt.

Artikel 14 - Folders

Multi Bazar nv is niet verantwoordelijk voor eventuele vergissingen - Wet 14/7-71 - Publiciteit Handelspraktijken, Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt, per normale hoeveelheden en afgezien van eventuele drukfouten en/of prijswijzigingen. Het aanbod kan verschillen naargelang het gevolgde assortiment. Prijzen zijn btw en Recupel inbegrepen voor alle producten onderworpen aan de Recupel-bijdrage. Foto’s en afbeeldingen kunnen afwijken van het originele en zijn niet bindend. Alle folderacties zijn geldig tot de vermelde datum achteraan de folder met uitzondering bij vermelding van een andere datum onder het product of onderaan de pagina en zijn niet niet cumuleerbaar met andere acties of nettoprijzen.

Lees meer